Qasidah

Qaseeda Burdah Shareef

Mowlaya salli wasallim daa iman abadan ‘Ala habiibika kheyril khalqi kulli himi Muhammadun sayyidul kowneyni wa thaqaleyni Wal fariiqeyni min unrbinw wamin aajami Huwal habiib ulladhi turja shafa ‘aatuhu Likulli howlim minal ahwaali muqtaahimi Ya akramal khalqi maali man aloo dhubihi Siwaaka ‘inda hululil haadithil amaami Fa inna min juudi kad dunya wa da rataha Waamin ‘ulumika ‘ilm al lowhi wal qalaami

Mawlaya salli wa sallam da’iman ‘abadan

Mawlaya salli wa sallam da’iman ‘abadan ‘Ala Habibika Khayri l-Khalqi Kullihimi al-hamdu li Llahi Munshil Khalqi Min Adami Shum Mas Salaato Alal Mukhtaare Fil Qadami Muhammadun Sayyidu l-kawnayni wa thaqalayn Wa l-fariqayni Min Urbin Wa Min ‘Ajami Amin Tazak Kore Jiraanim Bezi Salaami Mazajta Dam-An Jara Mim Muqlatim Bedami Fama Le Ay Nay Ka In Qultak Fofa Hamata Wama Le Qalbe Ka Inna Qultastafiq Yahemi Fa Kayfa Tunkero Hubbam Ba’ada Ma Shahedat Behi Alayka Udulud Damaey Was Saqami Astagferul-Laaha Min Qawlim Bela Amaalin Laqad Nasabto Behi Naslal Lezi Ooqomi Nabiyyonal Aameerun Naahi Falaa Ahadunn Abarra-Fi Qawli La Minhu Wa laa Na’Aami Huwal Habibul-Lazi Turja Shafaa’-Atohu Li Kulli Hawlim-Minal Ahwaali Muqtahimi Da’aa Ilal Laahee Fal Musta...