Share This Post

Salam / Urdu Lyric

Abhi jibril utre

Abhi jibril utre bhi na the kaabe ke mimbar se
Ke itne mein sada aai yeh ‘Abdu Llah ke ghar se

Abi-l-qasim Muhammad Mustafa tashrif le aye (sallalahu ‘alayhi wa sallam)
Utho taazim ko mehboob-e-rabbul ‘alamin aye

Farishton ki salami dene wali fauj gaati thi
Janab-e-Amina sunti thin yeh awaaz ati thi

Share This Post

Leave a Reply