Share This Post

Urdu Lyric

Halima Menu Naal Rakhlai

saaf kara gi main bakriah da vara
halima menu naal rakhlai

inna bakrian nu pavan gi main chara
halima menu naal rakhlai

saaf kara gi main bakriah da vara
halima menu naal rakhlai

teri inna bakria da dood vi main chova
bardhey vi main macha gi te kapreh vi tova

tera lippa gi main kakkha vala taran
halima menu naal rakhlai

saaf karah gi main bakriah da vara
halima menu naal rakhlai

chula vi main bala gi roti vi bakava gi
amina dey da main cullla vi chulava gi

mera chamkey naseeba vala tara
halima menu naal rakhlai

 

Share This Post

Leave a Reply